วิธีการ Share ไฟล์ / โฟลเดอร์ ระหว่าง Window 7 กับ Debian ด้วย Samba

samba-windows
Samba คือ Feature ที่ใช้สื่อสารในการแบ่งปันข้อมูลบน Network ระหว่าง OS ต่างๆ เช่น Windows,Linux และ Unix

ใน Debian จะต้องติดตั้ง Package ในเครื่องดังนี้ คือ
samba
samba-common
smbclient
swat
samba-doc
smbfs
libpam-smbpass
libsmbclient
libsmbclient-dev
winbind
python2.3-samba

วิธีการติดตั้ง
#apt-get install samba samba-client

สร้าง Directory ที่ต้องการแชร์บน Network
#mkdir samba

สร้าง user ในการเข้าถึง Directory

#useradd winuser

#smbpasswd -a winuser

Config Samba ให้ Share ข้อมูล
#pico -w /etc/samba/smb.conf

แก้ไขดังนี้

[global]

workgroup = plapayoon
netbios name = debianserver
server string = %h server (Samba %v)
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0


ตัวอย่างการ Share ข้อมูล


[SAMBA]

path=/samba
browseable=yes
writeable=yes
valid users = winuser
admin users = debain

ตรวจสอบว่าคุณได้ Config ถูกต้องหรือไม่โดย key ดังนี้
#testparm

ถ้า OK แล้ว ก็ Restart Samba เลยครับ
#/etc/init.d/samba restart

Test ว่า Samba ทำงานแล้วหรือไม่โดยใช้คำสั่งดังนี้
#smbclient -L //debianserver -U winuser

Config เครื่อง PC ที่ใช้ Windows
Start -> Control Panel-> System -> Change Settings -> Change -> กรอกชื่อ Workgroup ลงใน Textbox ของ Workgroup และกด OK

ทีนี้คุณก็สามารถ Share ไฟล์ในโฟล์เดอร์ samba บน Debian ให้เพื่อนๆที่ใช้ Windows และ Linux ได้แล้วครับ

This entry was posted in การติดตั้ง and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *