วิธีการติดตั้ง Apache + MySQL5 + PHP5 บน Debian กัน

lamp-logos

หลายๆท่านต้องการทำ Web Hosting คุณภาพสูงในราคาที่ต่ำ มักจะใช้ Linux เป็นหลักเพราะใช้ทรัพยากรน้อย ซึ่งโปรแกรมที่ีมักนิยมใช้ในการทำ Web Server คือ Apache ,Database Server ใช้ MySQL และตัว Run Script ก็ใช้ PHP5
ตอนนี้ขอนำเสนอวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆโดยใช้ apt-get ซึ่งมันง่ายมากที่จะติดตั้ง Library อื่นๆที่ต้องการใช้ในภายหลัง

ขั้นตอนการติดตั้ง MySql
# apt-get install mysql-server mysql-client

กำหนด user และ password สำหรับ MySQL
# /usr/bin/mysqladmin -u root password 'รหัสผ่านที่ต้องการกำหนด'

ขั้นตอนการติดตั้ง Apache
# apt-getinstall apache2

เปิดการใช้งาน Modules
# a2enmod userdir

Config ไฟล์ /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf เพื่อเปิดการใช้งาน Module สำหรับ Apache โดย Config ดังนี้
<IfModule mod_userdir.c>
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
AllowOverride All
Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch
<Limit GET POST OPTIONS>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>
<LimitExcept GET POST OPTIONS>
Order deny,allow
Deny from all
</LimitExcept>
</Directory>
</IfModule>

สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บ Script Web โดยใช้ User อื่นที่ไม่ใช่ Root ในที่นี้ Admin ใช้ www

$ mkdir /home/www/public_html

$ su root

# chgrp www-data /home/www/public_html
# service apache2 restart

# chmod 755 /home/www

ขั้นต่อไป Config Apache ให้สามารถ run script php ได้ ดังนี้
# pico -w /etc/apache2/mods-available/php5.conf

Config file ดังนี้
<IfModule mod_php5.c>
<FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
# To re-enable php in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
#<IfModule mod_userdir.c>
# <Directory /home/*/public_html>
# php_admin_value engine Off
# </Directory>
#</IfModule>
</IfModule>

ขั้นตอนการติดตั้ง PHP,Perl และ Python
# apt-get install php5 php5-mysql libapache2-mod-php5
# apt-get install perl libapache2-mod-perl2
# apt-get install python libapache2-mod-python

Config PHP
# pico /etc/php5/apache2/php.ini
ไป ลบ Comment ออกในบรรทัด
extension=mysql.so

ทีนี้ restart service
# service apache2 restart

ทดสอบว่า php script สามารถทำงานได้หรือไม่ โดย
# pico -w /home/www/public_html/test.php
พิมพ์ข้อความนี้เข้าไป
<?php
phpinfo();
?>

แล้วเปิด Browser พิมพ์ http://<Server Name>/test.php

ดูผลลัพธ์ครับว่าใช้งานได้รึยัง

This entry was posted in การติดตั้ง and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *