การติดตั้ง build-essentials บน Debian 7

linux-370x264
build-essentials คือ โปรแกรมสำหรับ Compile Application ที่จะใช้บน Linux ซึ่งประกอบไปด้วย gcc, g++, cpp, dpkg-dev, make และอื่นๆ
วิธีการ
$ su root

$ pico /etc/apt/sources.list

ใส่ข้อความนี้เข้าไป

deb ftp://ftp.th.debian.org/debian/ stable main

กด Ctrl+O -> Ctrl+X

$ apt-get update
$ apt-get install build-essential

ขอให้สนุกกับการใช้งาน Debian ครับ

This entry was posted in การใช้งานโปรแกรม. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *